Veiklos kokybės įsivertinimas

 

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI:

 


2022-2023 m. m. pasirinkta įsivertinti 4 sritis „Lyderystė ir vadyba“. Tema 4.2. Mokymasis ir veikimas komandomis. Rodikliai: 4.2.1. Veikimas kartu. 4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais.

Išvados:

 • Mokyklos personalas siekia bendrų tikslų ir yra viena komanda. Mokytojai mokosi drauge ir vieni iš kitų: dalydamiesi patirtimi, atradimais, sumanymais ir kūriniais, stebėdami kolegų pamokas. Kartu džiaugiasi pavykusiais projektais, pasiekimais, laimėjimais.
 • Tėvų informavimo ir švietimo sistema atitinka tėvų poreikius ir mokyklos specifiką.
 • Tėvai aktyviai dalyvauja individualiuose ir bendruose susitikimuose su mokytojais. Tačiau neaktyviai dalyvauja mokyklos veiklose, renginiuose, apklausose, nes jiems trukdo nepatogus laikas ar laiko stoka.
 • Daugelis mokinių noriai eina į mokyklą, puikiai sutaria su mokytojais, žino, ką turi išmokti, kad gautų tuos įvertinimus, kurių nori.

Rekomendacijos:

 • Ieškoti įvairesnių skatinimo formų, kolektyvinių iniciatyvų, padėsiančių tėvus aktyviau įsitraukti į mokyklos bendruomenės gyvenimą.
 • Sudaryti tėvams palankias sąlygas dalyvauti mokyklos organizuojamuose tėvų švietimo užsiėmimuose.
 • Aktyvinti tėvus domėtis savo vaikų mokymosi pasiekimais, mokykloje teikiama švietimo pagalba vaikui.
 • Padėti tėvams ir mokinimas rasti galimybių daryti pažangą ir kelti tolimesnius mokymosi tikslus.

2021-2022 m. m. pasirinkta įsivertinti 2 sritis „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“. Tema 2.2 Vadovavimas mokymui. Rodiklis 2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas.

Išvados:

 • Formuluodami pamokos uždavinius mokytojai atsižvelgia į mokinių patirtį, individualias mokymosi galimybes, pateikia probleminį mąstymą skatinančių užduočių.
 • Mokiniai nuolat tobulėja – įgyja įvairių naujų įgūdžių.
 • Ugdytiniai žino, į ką kreiptis pagalbos, kai kyla sunkumų mokykloje,  jiems patinka mokytis kartu su kitais mokiniais.
 • Tėvai aiškiai suformuluoja savo lūkesčius dėl vaiko mokymosi ir tiki jo galimybe, padaryti pažangą mokantis.
 • Tėvams pateikiama aiški informacija apie jų vaiko mokymosi pasiekimus ir pažangą.

Rekomendacijos:

 • Įveiklinti mokinius spręsti savo mokymosi problemas, atliepiant tėvų lūkesčius.
 • Mokytojams kartu su mokiniais išsikelti mokymosi tikslus, planuoti jų tolimesnį mokymąsi. 

2019-2020 m. m. pasirinkta įsivertinti 4 sritis „Lyderystė ir vadyba“.

Temos: 4.2. Mokymasis ir veikimas komandomis. 3.2. Asmeninis meistriškumas.   

Išvados ir rekomendacijos:

 • Palaikyti ir skatinti mokyklos mokytojus būti solidaria bendruomene, kurios santykiai grindžiami geranoriškumu vienas kitam ir kolegialia pagalba kryptingai siekiant aukštesnių individualių ir bendrų rezultatų.
 • Tobulinti tėvų bendradarbiavimo, informavimo ir švietimo sistemą, diegiant patrauklesnes darbo formas.
 • Suorganizuoti ne mažiau kaip 2 masinius renginius, kuriuose ugdytinių artimieji ne tik aktyviai dalyvautų, bet ir prisidėtų prie mokyklos įvaizdžio gerinimo, atskleidžiant mokyklos bendruomenės vertybes ir siekį tapti geresne.

 


2018-2019 m. m. pasirinkta įsivertinti 3 sritis „Ugdymo(si) aplinkos. Temos: 3.1 Įgalinanti mokytis fizinė aplinka; 3.2. Mokymas be sienų.   

Išvados ir rekomendacijos:

 • Atlikti pedagogų apklausą ir išsiaiškinti, kokios įrangos ir priemonių trūksta mokykloje.
 • Esant galimybėms įrengti krepšinio aikštyną ir bėgimo takus.
 • Viešai skelbti mokinių pasiūlymus ir jų įgyvendinimo rezultatus.
 • Skatinti pedagogus naudoti virtualias aplinkas.
 • Aktyviau integruoti IKT į ugdymo procesą skiriant mokiniams užduotis darbui klasėje ir namuose.

 


2017-2018 m.m. pasirinkta 2 srities „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“ 2.3. tema „Mokymosi patirtys“ 2.3.1. rodiklis  „Mokymasis“ (savivaldumas mokantis, mokymosi konstruktyvumas, mokymosi socialumas).

Išvados ir rekomendacijos:

 • Surengti mokytojų praktinį mokymą(si) tema „Kolegialus grįžtamasis ryšys“.
 • Dalintis gerąja darbo patirtim, kaip padėti mokiniams išsakyti mintis, mokytis dirbti poroje, drauge analizuoti ir spręsti problemas, kurti bendrą supratimą, priimti tinkamus sprendimus.

 


2016-2017 m.m. pasirinkta 2.2. temos „Vadovavimas mokymuisi“ 2.2.2. rodiklio „Mokymosi organizavimas“ potemė „Diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas“.

Išvados ir rekomendacijos:

 • Surengti praktinį mokymą ar diskusiją pradinio ugdymo metodinėje taryboje tema „Kaip aš diferencijuoju, individualizuoju, suasmeninu veiklas savo klasėje?“ (2.2.2.)
 • Teikti papildomą medžiagą bei rengti trumpalaikius ugdymo projektus ypatingai gabiems mokiniams (2.2.2.)

 


2015-2016 m.m. pasirinkta tema 2.4.1. „Mokymosi motyvacija".

Išvados ir rekomendacijos:

 • Mokykloje organizuoti apskrito stalo diskusiją su „Romuvos“ progimnazijos pedagogais „Kaip aš motyvuoju mokinius?“ (2.4.1.).
 • Metodinės tarybos pasitarimų metu dalintis patirtimi, kaip motyvuojame mokinius (2.4.1.).
 • Organizuoti bendrus tėvų susirinkimus mokinių mokymosi motyvacijos klausimais (2.4.1.).
 • Diferencijuojant užduotis atsižvelgti į mokinių lytį (2.4.1.).

 


2014-2015 m.m. pasirinkta tema 2.4. „Mokymosi kokybė".

Išvados ir rekomendacijos:

 • Įvairinti mokinių mokymosi motyvacijos skatinimo būdus pamokoje (2.4.1.).
 • Dalintis gerąja pedagogine patirtimi su kolegomis mokykloje ir mieste, ieškoti naujų darbo metodų, skatinančių mokinių motyvaciją, tarpusavio bendradarbiavimą (2.4.1., 2.4.2., 2.4.3.).

  


2013-2014 m.m. pasirinkta tema 5.1. „Mokyklos strategija".

Išvados ir rekomendacijos:
 • Kasmet mokslo metų pradžioje mokyklos viziją, misiją ir tikslus paskelbti tėvams TAMO dienyne (5.1.1.).
 • Atlikti tyrimą ir išsiaiškinti, kokią mokyklos viziją mato tėvai ir ar  pritaria metiniams mokyklos iškeltiems tikslams ir uždaviniams (5.1.1.).
 • Organizuoti tarpinį veiklos vertinimą (birželio mėnesį), analizuojant ir aptariant pasiektus rezultatus, problemas (5.1.4.).

  


2012-2013 m.m. pasirinkta tema 1.4. „Mokyklos ryšiai".

Išvados ir rekomendacijos:

 • Suburti įvaizdžio formavimo grupę, kuri numatytų mokyklos įvaizdžio atnaujinimo kryptis (1.4.3.).
 • Mokyklos veiklos aktualijas pristatyti vietos bendruomenei internetiniame puslapyje, miesto ir šalies žiniasklaidoje (1.4.1.).
 • Reprezentuoti mokyklą šalyje, Šiaulių mieste, rengiant projektus, akcijas, šventes ir kt. (1.4.3.).
 • Vieną kartą per metus surengti apvaliojo stalo diskusiją su socialiniais partneriais, tobulinant Dainų mikrorajono švietimo įstaigų bendradarbiavimą (1.4.2.).

  


2011-2012 m.m. pasirinkta tema 2.6. „Vertinimas ugdant".

Išvados ir rekomendacijos:

 • Formuluojant mokinių vertinimą laikytis formuojamojo vertinimo kriterijų, konkrečiai nurodant mokinio pasiekimų turinį, spragas ir siekius (2.6.2.). 
 • Metodinės tarybos pasitarimų metu skleisti gerąją mokytojų darbo patirtį apie vertinimą (2.6.3.).

  


2010-2011 m.m. pasirinkta tema 1.2. „Pažangos siekiai".

Išvados ir rekomendacijos:

 • Mokykloje kasmet vykdyti mokinių ir tėvų apklausą apie jų lūkesčių tenkinimą (1.2.1.).
 • Ieškoti įvairių fondų finansuojamų projektų (1.2.1.).
 • Kasmet papildyti integruojamas į ugdymo turinį temas (1.2.1.).
 • Dalintis gerąja darbo patirtimi, pristatant lankytų kursų, seminarų medžiagą (1.2.3.).
 • Bendradarbiavimui su tėvais kiekvienai klasei susikurti bendrą paštą (1.2.3.). 
 • Išsiaiškinti mokinių motyvacijos ypatumus ir atsižvelgti į juos, organizuojant veiklą (1.2.3.).
 • Skirti ypatingą dėmesį gabiems mokiniams (1.2.3.).

  


2009-2010 m.m. pasirinkta tema 4.2. „Pedagoginė, psichologinė ir socialinė pagalba".

Išvados ir rekomendacijos:

 • Organizuoti seminarą mokytojams apie inovatyvių metodų taikymą ugdymo procese (4.2.1.).
 • Organizuoti susirinkimą tėvams ,,Pradinių klasių mokinių motyvacijos ypatumai“ (4.2.1.).
 • Pakviesti Šiaulių pedagoginės psichologinės tarnybos specialistus ir išklausyti paskaitas: „Konfliktų valdymas“, „Patyčios mokykloje“ (4.2.2.).
 • Organizuoti praktinių užsiėmimų ciklą mokiniams „Be patyčių“ (4.2.2.).
 • Įpareigoti krizių valdymo darbo grupę parengti mokinių tėvams lankstinuką apie dažniausias psichologines problemas ir jų sprendimo būdus, nurodant informacijos šaltinius, internetinius puslapius, aktualiausią literatūrą (4.2.1.).

 


 

Kontaktai

Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla

Mokomoji kalba: lietuvių kalba
Mokyklos tipas: pradinė mokykla

Adresas Dainų g. 15, LT-78283 Šiauliai
Tel. / faks.  (8 41) 55 23 56
El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190529680
Thursday the 7th. Custom text here
 • 1a_2012.jpg
 • 1b_2012.jpg
 • 2a_2012.jpg
 • 2a_2012m.jpg
 • 2a_2012_.jpg
 • 2b_2012.jpg
 • 2b_2012m.jpg
 • 3a_2012.jpg
 • 3b_2012.jpg
 • 4a_2012.jpg
 • 4b_2012.jpg
 • Atutiene.JPG
 • Gedrimiene.JPG
 • Griciene.JPG
 • Ina.JPG
 • Jonaitiene.JPG
 • Jurgita.JPG
 • Labanauskiene.JPG
 • Nemaniunaite.JPG
 • Padgureckiene.JPG
 • PICT0289.JPG
 • Pikturniene.JPG
 • Plechaviciene.JPG
 • pug_1_2012.jpg
 • pug_2_2012.jpg
 • Sabaliauskiene.JPG
 • Strazdauskiene.JPG
. Hostgator coupons - All rights reserved.