Nuostatai

Kategorija: Veikla
Paskelbta: Pirmadienis, 16 sausio 2017

                                                                                               PATVIRTINTA 

                                                                                               Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

                                                                                               2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-388    

 

ŠIAULIŲ „SAULĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS NUOSTATAI

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šiaulių „Saulės“ pradinės mokyklos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Šiaulių „Saulės“ pradinės mokyklos (toliau – mokykla) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančiąją instituciją ir jos kompetenciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą, mokymosi formas ir mokymo proceso organizavimo būdus, veiklos teisinį pagrindą, sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, vykdomas švietimo programas, mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumentų išdavimą, mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, mokyklos veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Mokyklos oficialusis pavadinimas – Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla, trumpasis pavadinimas – „Saulės“ pradinė mokykla. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190529680.

3. Mokykla įsteigta 1993 m. rugsėjo 1 d.

4. Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Mokyklos priklausomybė – savivaldybės mokykla.

6. Mokyklos savininkas – Šiaulių miesto savivaldybė, kodas 111109429, adresas: Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai.

7. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančioji institucija – Šiaulių miesto savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba).

8. Savivaldybės taryba sprendžia Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

9. Mokyklos buveinė: Dainų g. 15, LT-78283 Šiauliai.

10. Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla.

11. Mokyklos tipas – pradinė mokykla.

12. Mokyklos pagrindinė paskirtis – pradinės mokyklos tipo pradinė mokykla, kodas 31221100. Kita mokyklos paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga darželis, kodas 31114101.

13. Mokymo kalba – lietuvių.

14. Mokymosi formos – grupinio ir pavienio mokymosi.

15. Mokymo proceso organizavimo būdai – kasdienis, nuotolinis, savarankiškas.

16. Mokykla vykdo pradinio ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams pritaikytas pradinio ugdymo, individualizuotas pradinio ugdymo, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo, priešmokyklinio ugdymo programas.

17. Mokykla išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus: pradinio ugdymo pasiekimų ir pradinio išsilavinimo pažymėjimus. 

18. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir Nuostatais.

II. MOKYKLOS VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI,

FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

19. Mokyklos veiklos sritis – švietimas.

20. Mokyklos švietimo veiklos rūšys: 

20.1. pagrindinė veiklos rūšis – pradinis ugdymas, kodas 85.20;

20.2. kitos švietimo veiklos rūšys: 

20.2.1. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20; 

20.2.2. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51; 

20.2.3. kultūrinis švietimas, kodas 85.52; 

20.2.4. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59; 

20.2.5. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60. 

21. Kitos ne švietimo veiklos rūšys: 

21.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29; 

21.2. nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20. 

22. Mokyklos veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi. 

23. Mokyklos veiklos uždaviniai: 

23.1. užtikrinti kokybišką priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų vykdymą; 

23.2. sudaryti sąlygas mokiniams (vaikams) nuolat tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius; 

23.3. teikti mokiniams (vaikams) švietimo pagalbą; 

23.4. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką. 

24. Vykdydama pavestus uždavinius, mokykla: 

24.1. vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į vietos ir mokyklos bendruomenės reikmes, konkrečius mokinių (vaikų) ugdymo(si) poreikius ir interesus, švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informaciją, pasiekimų tyrimų, mokyklos veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenis, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį; 

24.2. rengia neformaliojo vaikų švietimo programas; 

24.3. organizuoja mokinių mokymąsi, taikydama Nuostatuose apibrėžtas mokymo formas ir mokymo proceso organizavimo būdus; 

24.4. sudaro mokymo (ugdymo) sutartis ir vykdo jose sutartus įsipareigojimus; 

24.5. atlieka mokinio (vaiko) specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą, organizuoja mokinių (vaikų), turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka; 

24.6. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, daugiakultūriškumą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius; 

24.7. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, užtikrina mokinių (vaikų) sveikatos priežiūrą, profesinį orientavimą, vaiko minimalios priežiūros priemones teisės aktų nustatyta tvarka; 

24.8. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

24.9. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti savo kvalifikaciją; 

24.10. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi (ugdymosi) ir darbo aplinką; 

24.11. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais teisės aktais; 

24.12. organizuoja mokinių (vaikų) maitinimą mokykloje; 

24.13. viešai skelbia informaciją apie mokyklos veiklą; 

24.14. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas. 

25. Mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 III. MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

26. Mokykla, įgyvendindama jai pavestus tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

26.1. parinkti ir kurti naujus mokymo ir mokymosi metodus, užtikrinančius kokybišką ugdymą(si);

26.2. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis; 

26.3. Savivaldybės tarybos leidimu steigti filialus; 

26.4. švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus; 

26.5. įstatymų nustatyta tvarka jungtis į asociacijas ir dalyvauti jų veikloje; 

26.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka; 

26.7. nustatyti teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainas, įkainius ir tarifus tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo bei kitų įstatymų nustatyta tvarka jų nenustato Vyriausybė arba Savivaldybės taryba; 

26.8. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis. 

27. Mokykla privalo užtikrinti geros kokybės švietimą, atvirumą vietos bendruomenei, sudaryti mokiniams (vaikams) higienos normas atitinkančias ugdymosi sąlygas.  

IV. MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS 

28. Mokyklos veikla organizuojama pagal: 

28.1. direktoriaus patvirtintą strateginį veiklos planą, kuriam yra pritarusios mokyklos taryba ir Šiaulių miesto savivaldybės vykdomoji institucija (toliau – Savivaldybės vykdomoji institucija) ar jos įgaliotas asmuo; 

28.2. direktoriaus patvirtintą metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi mokyklos taryba;

28.3. direktoriaus patvirtintą mokyklos ugdymo planą, kuris yra suderintas su mokyklos taryba ir Savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu.

29. Mokyklai vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas konkurso būdu ir iš jų atleidžiamas savininko teises ir pareigas įgyvendinančiosios institucijos ar jos įgalioto asmens teisės aktų nustatyta tvarka. 

30. Mokyklos direktorius atlieka tokias funkcijas: 

30.1. tvirtina mokyklos vidaus struktūrą, mokyklos darbuotojų pareigybių sąrašą teisės aktų nustatyta tvarka; 

30.2. nustato mokyklos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, mokyklos struktūrinių padalinių vadovų veiklos sritis; 

30.3. tvirtina mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų ir aptarnaujančiojo personalo pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo mokyklos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas; 

30.4. priima mokinius (vaikus) Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo (ugdymo) sutartis teisės aktų nustatyta tvarka; 

30.5. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, mokyklos darbo tvarkos taisyklėse nustato mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų, aptarnaujančiojo personalo ir ugdytinių teises, pareigas ir atsakomybę; 

30.6. suderinęs su mokyklos taryba, tvirtina mokyklos darbo tvarkos taisykles; 

30.7. sudaro ugdytiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su ugdymu ir darbu susijusiais aspektais; 

30.8. organizuoja ir koordinuoja mokyklos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina mokyklos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius; 

30.9. leidžia įsakymus, tikrina, kaip jie vykdomi; 

30.10. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo ir metodines grupes; 

30.11. sudaro mokyklos vardu sutartis mokyklos funkcijoms atlikti; 

30.12. organizuoja mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka; 

30.13. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja mokyklos turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą; 

30.14. rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka; 

30.15. inicijuoja mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą; 

30.16. bendradarbiauja su mokinių (vaikų) tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorine policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir  kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje; 

30.17. atstovauja mokyklai kitose institucijose; 

30.18. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojui, struktūrinių padalinių vadovams; 

30.19. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. 

31. Mokyklos direktorius atsako už tai, kad mokykloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, už demokratinį mokyklos valdymą, bendruomenės narių informavimą, informacijos apie mokyklos veiklą skelbimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, mokyklos veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą. 

32. Mokykloje mokytojų metodinei veiklai organizuoti sudaroma mokytojų metodinė grupė. 

33. Metodinė grupė planuoja ugdymo turinį: aptaria mokinių (vaikų) mokymosi (ugdymosi) poreikius ir susitaria dėl mokomųjų dalykų, dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų galimos pasiūlos; atrenka, integruoja ir derina ugdymo turinį; susitaria dėl ilgalaikių ir trumpalaikių mokomųjų dalykų planų rengimo principų ir tvarkos; parenka mokymo (ugdymo) priemones, aptaria jų naudojimą; įvertina ugdymo procese mokinių sukauptą patyrimą; susitaria dėl ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų. Konsultuojasi tarpusavyje, su švietimo pagalbos specialistais dėl specialiųjų poreikių mokinių (vaikų) ugdymo, pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodikos. Dalyvauja vertinant ugdytinių pasiekimus ir pažangą. Aptaria ugdytinių elgesio, jų lankomumo gerinimo, mokymosi krūvių optimalumo klausimus. Dalijasi gerąja patirtimi. Aptaria kvalifikacijos tobulinimo poreikius, juos derina su mokyklos veiklos tikslais. Bendradarbiauja su kitų mokyklų metodinėmis grupėmis. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas vadovas. Metodinių grupių veiklą organizuoja ir koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

34. Ugdymo turinio formavimo, ugdymo proceso organizavimo bei pedagoginių inovacijų diegimo klausimais mokyklos direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

V. MOKYKLOS SAVIVALDA

35. Mokyklos taryba yra aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija. Mokyklos taryba telkia mokyklos mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam mokyklos valdymui, padeda spręsti mokyklai aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems mokyklos interesams. 

36. Mokyklos taryba sudaroma iš mokykloje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir vietos bendruomenės atstovų. Mokyklos tarybos narių skaičių ir jos veiklos kadencijos trukmę nustato mokyklos direktorius. 

37. Į mokyklos tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja klasių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetų pirmininkų susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, 1–2 vietos bendruomenės atstovus – mokyklos direktorius. 

38. Mokyklos tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Mokyklos direktorius mokyklos tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis. 

39. Mokyklos tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu mokyklos tarybos posėdyje. 

40. Mokyklos taryba atlieka tokias funkcijas: 

40.1. teikia siūlymus dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių; 

40.2. pritaria mokyklos strateginiam planui, metiniam mokyklos veiklos planui, Nuostatams, mokyklos darbo tvarkos taisyklėms, kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems mokyklos direktoriaus; 

40.3. teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl Nuostatų pakeitimo ar papildymo, mokyklos vidaus struktūros tobulinimo; 

40.4. kolegialiai svarsto mokyklos lėšų naudojimo klausimus; 

40.5. išklauso mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl mokyklos veiklos tobulinimo; 

40.6. teikia siūlymus Savivaldybės tarybai dėl mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo; 

40.7. svarsto mokytojų, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus mokyklos direktoriui; 

40.8. teikia siūlymus dėl mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius; 

40.9. svarsto mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus. 

41. Mokyklos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams. 

42. Mokyklos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito mokyklos bendruomenei. 

43. Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo bei ugdymo kokybės užtikrinimo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi mokykloje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. 

44. Mokytojų tarybai vadovauja mokyklos direktorius. 

45. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia mokyklos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma. 

46. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir mokyklos direktoriaus teikiamais klausimais.

47. Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldą sudaro visų tos klasės mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai). Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijai vadovauja susirinkimo išrinktas vadovas. Klasių mokinių tėvų (rūpintojų) savivaldos institucija aptaria su klasės vadovu klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, vykdyti profesinį orientavimą, teikia siūlymus mokyklos tarybai ir direktoriui.

48. Mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiais klausimais mokyklos direktorius gali organizuoti klasių mokinių ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų vadovų pasitarimus.  

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO

TVARKA IR ATESTACIJA 

49. Darbuotojai į darbą mokykloje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

50. Mokyklos darbuotojams už darbą mokoma Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

51. Mokyklos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui ir mokytojai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. 

VII. MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA,

FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

52. Mokykla patikėjimo teise perduotą Savivaldybės turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka. 

53. Mokyklos lėšos: 

53.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Šiaulių miesto savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir biudžeto lėšos, skirtos pagal patvirtintas sąmatas; 

53.2. pajamos už teikiamas paslaugas; 

53.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus; 

53.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos. 

54. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka. 

55. Mokykla buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka. 

56. Mokyklos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka. 

57. Mokyklos veiklos priežiūrą atlieka Savivaldybės vykdomoji institucija, prireikus pasitelkiami išoriniai vertintojai.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

58. Mokykla turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus. 

59. Mokyklos interneto svetainėje ir kitose visuomenės informavimo priemonėse skelbiama informacija apie mokyklos vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius mokyklos išorinio vertinimo rezultatus, mokyklos bendruomenės tradicijas, pasiekimus ir kitas mokyklos vykdomas veiklas. 

60. Nuostatams, jų pakeitimams, papildymams pritaria mokyklos taryba, tvirtina Savivaldybės taryba. 

61. Nuostatai keičiami ir papildomi mokyklos savininko, mokyklos direktoriaus ar mokyklos tarybos iniciatyva. 

62. Mokykla registruojama teisės aktų nustatyta tvarka. 

63. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.

____________________

Kontaktai

 

 

Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla
Adresas: Dainų g. 15, LT-78283 Šiauliai
Tel./faks:  (8 41) 55 23 56
El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190529680
Saturday the 18th. Custom text here. Hostgator coupons - All rights reserved.