Komisijos ir darbo grupės

Paskutinį kartą atnaujinta 2023-10-05

 

ŠIAULIŲ „SAULĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS TARYBOS, METODINĖS GRUPĖS,

KOMISIJOS, DARBO GRUPĖS, KOORDINATORIAI

2023-2024 M.M.

METODINĖS GRUPĖS

 

PRADINIO UGDYMO METODINĖ GRUPĖ 

[Direktoriaus įsakymas, V-166, 2023-10-02]

Pirmininkė  Neringa Urbonienė, vyresnioji mokytoja

Sekretorė – Felicija Navakienė, mokytoja

Nariai:

Alma Jocienė, vyresnioji mokytoja

Daiva Laukošaitienė, vyresnioji mokytoja 

Giedrė Nemaniūnaitė, mokytoja metodininkė 

Eralda Piktūrnienė, mokytoja metodininkė 

Jovita Povilaitytė, mokytoja

Agnė Šimkevičiūtė, mokytoja

Jurgita Žukauskienė, mokytoja

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO METODINĖ GRUPĖ 

[Direktoriaus įsakymas V-166, 2023-10-02]

Pirmininkė – Edita Česnauskienė, mokytoja metodininkė

Sekretorė – Indrė Bekerienė, mokytoja

Nariai:

Rita Penkauskienė, mokytoja metodininkė

Felicija Jocienė, mokytoja

Akvilė Brajytė, vyresnioji mokytoja

 

MENINIO, UŽSIENIO KALBOS UGDYMO IR PAGALBOS MOKINIUI METODINĖ GRUPĖ 

[Direktoriaus įsakymas, V-166, 2023-10-02]

Pirmininkė – Ilona Ragažinskienė, vyresnioji mokytoja

Sekretorė – Vita Vainauskienė, karjeros specialistė

Nariai:

Ainė Bartašiūtė, mokytoja

Ilona Bušmaitė, logopedė, specialioji pedagogė

Sima Butkutė, socialinė pedagogė

Neringa Strelkovienė, logopedė, specialioji pedagogė

Jūratė Vaitkienė, vyresnioji mokytoja

Felicija Jocienė, bibliotekininkė

 

KOMISIJOS

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA 

[Šiaulių m. savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo 2023-06-22 įsakymas Nr. Š-231]

Pirmininkė – Vilma Gapšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Giedrė Nemaniūnaitė – Mokytojo tarybos deleguotas asmuo;

Eralda Piktūrnienė – Mokytojų tarybos deleguotas asmuo;

Rūta Rupeikienė – Mokyklos tarybos deleguotas asmuo;

Kristina Vaitkienė – Švietimo skyriaus deleguotas asmuo.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA 

[Direktoriaus įsakymas, V-176, 2023-10-04]

Pirmininkė – Vilma Gapšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pirmininkės pavaduotoja – Sima Butkutė, socialinė pedagogė

Nariai:

Ilona Bušmaitė, logopedė, specialioji pedagogė

Felicija Jocienė, bibliotekininkė, mokytoja

Neringa Strelkovienė, logopedė, specialioji pedagogė

Aistė Šerkšnaitė, visuomenės sveikatos specialistė

 

DOKUMENTŲ EKSPERTŲ KOMISIJA 

[Direktoriaus įsakymas, V-169, 2020-10-16]

Pirmininkė – Vilma Gapšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

Felicija Jocienė, bibliotekininkė, mokytoja

Irena Lunskienė, raštvedė

 

MOKYMO LĖŠŲ PANAUDOJIMO KOMISIJA 

[Direktoriaus įsakymas, V-177, 2023-10-04]

Pirmininkė – Vilma Gapšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

Elvyra Labanauskienė, mokytoja

Daiva Lukošaitienė, vyresnioji mokytoja

 

PARAMOS PRIĖMIMO IR SKIRSTYMO KOMISIJA 

[Direktoriaus įsakymas, V-177, 2023-10-04]

Pirmininkas – Algirdas Vaitkevičius, ūkio dalies vedėjas

Nariai:

Jovita Povilaitytė, mokytoja

Daiva Lukošaitienė, vyresnioji mokytoja

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA 

[Direktoriaus įsakymas, V-72, 2020-04-21]

Pirmininkas – Algirdas Vaitkevičius, ūkio dalies vedėjas

Nariai:

Felicija Jocienė, bibliotekininkė, mokytoja

Irena Lunskienė, raštvedė

Donatas Petkevičius, inžinierius kompiuterininkas

Lina Vitkienė, vyriausia virėja

 

PIRKIMŲ PROCESE IR PIRKIMŲ VIDAUS KONTROLĖJE DALYVAUJANTYS ASMENYS 

[Direktoriaus įsakymas, V-10, 2023-01-16]

Pirkimų iniciatorius – ūkio dalies vedėjas Algirdas Vaitkevičius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Gapšienė, bibliotekininkė Felicija Jocienė, vyr. virėja Lina Vitkienė.

Pirkimų planavimas – ūkio dalies vedėjas Algirdas Vaitkevičius.

Pirkimų organizavimas ir organizavimo priežiūra – apskaitininkė Vida Jančienė, raštvedė Irena Lunskienė.

Pirkimų organizatorius – ūkio dalies vedėjas Algirdas Vaitkevičius.

SVP IS administratorius – ūkio dalies vedėjas Algirdas Vaitkevičius.

Pirkimų vykdymas naudojantis CPO LT e-katalogu – ūkio dalies vedėjas Algirdas Vaitkevičius.

Prevencinę pirkimų ir pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę atliekantis asmuo – ūkio dalies vedėjas Algirdas Vaitkevičius.

Algirdas Vaitkevičius, atsakingas už su pirkimais susijusios informacijos talpinimą, administravimą, stebėseną pirkimų valdymo sistemoje EcoCost.

 

GALIMŲ PSICHOLOGINIO SMURTO ATVEJŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJA 

[Direktoriaus įsakymas, V-158, 2022-09-22]

Pirmininkas – Sima Butkutė, socialinė pedagogė

Nariai:

Vilma Gapšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Odeta Pakalkienė, padėjėja

Jovita Povilaitytė, mokytoja

 

MOKINIŲ IR VAIKŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ KOMISIJA 

[Direktoriaus įsakymas, V-178, 2023-10-04]

Pirmininkas – Vilma Gapšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Sekretorė – Irena Lunskienė, raštvedė

Nariai:

Sima Butkutė, socialinė pedagogė

Felicija Jocienė, bibliotekininkė

Alma Jocienė, vyresnioji mokytoja

Neringa Strelkovienė, logopedė, specialioji pedagogė

Akvilė Brajytė, vyresnioji mokytoja

 

MOKYKLOS STRATEGINIUS TIKSLUS IR UŽDAVINIUS ĮGYVENDINANČIOS DARBO GRUPĖS

 

SVEIKATOS STIPRINIMO MOKYKLOJE DARBO GRUPĖ 

[Direktoriaus įsakymas, V-100, 2022-06-01]

Vadovė – Edita Česnauskienė, mokytoja metodininkė 

Nariai:

Agnė Šimkevičiūtė, mokytoja 

Felcija Jocienė, bibliotekininkė, mokytoja

Felcija Navakienė, mokytoja

Donatas Petkevičius, inžinierius kompiuterininkas

Aistė Šerkšnaitė, visuomenės sveikatos specialistė

Laura Grigaitienė, tėvų atstovė

Lėja Tamošaitytė, mokinė

Rojus Sasnauskas, mokinys

 

FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO MOKYKLOJE DARBO GRUPĖ 

[Direktoriaus įsakymas, V-147, 2022-09-14]

Vadovė  Jovita Povilaitytė, mokytoja

Nariai:

Indrė Bekerienė, mokytoja 

Sima Butkutė, socialinė pedagogė

Neringa Strelkovienė, specialioji pedagogė, logopedė

Donatas Petkevičius, inžinierius kompiuterininkas

Aistė Šerkšnaitė, visuomenės sveikatos specialistė

Rūta Rupeikienė, tėvų atstovė

Gabrielė Bytautaitė, mokinė

Oskaras Česonis, mokinys

 

STEAM DARBO GRUPĖ 

[Direktoriaus įsakymas, V-180, 2023-10-05]

Vadovė – Jurgita Žukauskienė, mokytoja

Nariai:

Indrė Bekerienė, mokytoja

Daiva Lukošaitienė, vyresnioji mokytoja

Eralda Piktūrnienė, mokytoja metodininkė

Agnė Šimkevičiūtė, mokytoja

Darius Dainauskas, tėvų atstovas

Konstancija Pranaitienė, tėvų atstovė

Benas Rasikas, mokinys

Atėnė Bolskytė, mokinė

 

„EKO MOKYKLOS“ VYSTYMO DARBO GRUPĖ

[Direktoriaus įsakymas, V-180, 2023-10-05]

Vadovė – Akvilė Brajytė, vyresnioji mokytoja

Nariai:

Jovita Povilaitytė, mokytoja

Felicija Navakienė, mokytoja

Ilona Ragažinskienė, vyresnioji mokytoja

Neringa Strelkovienė, specialioji pedagogė, logopedė

Natalija Glazunova, tėvų atstovas

Kristela Levaginaitė, mokinė

Adas Andrulaitis, ugdytinis

 

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ 

[Direktoriaus įsakymas, V-179, 2023-10-05]

Pirmininkė – Neringa Urbonienė, vyresnioji mokytoja

Koordinatorius – Vilma Gapšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

Ainė Bartašiūtė, mokytoja pedagogė (atsakinga už mokyklos veiklos vertinimą pagal BVM)

Ilona Bušmaitė, logopedė, specialioji pedagogė (atsakinga už mokyklos veiklos vertinimą pagal BVM)

Sima Butkutė, socialinė pedagogė

Edita Česnauskienė, mokytoja metodininkė 

Alma Jocienė, vyresnioji mokytoja

Akvilė Brajytė, vyresnioji mokytoja

Vita Vainauskienė, karjeros specialistė (atsakinga už mokyklos veiklos vertinimą pagal BVM)

 

ĮSTAIGOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMO DARBO GRUPĖ 

[Direktoriaus įsakymas, V-180, 2023-10-05]

Pirmininkė – Jurgita Žukauskienė, mokytoja

Nariai:

Ainė Bartašiūtė, mokytoja

Akvilė Brajytė, vyresnioji mokytoja

Sima Butkutė, socialinė pedagogė

Donatas Petkevičius, inžinierius kompiuterininkas

Felicija Jocienė, bibliotekininkė, mokytoja

Felicija Navakienė, mokytoja

Jūratė Vaitkienė, vyresnioji mokytoja

 

KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS KŪRIMO DARBO GRUPĖ 

[Direktoriaus įsakymas, V-173, 2023-10-03]

Pirmininkė – Eralda Piktūrnienė, mokytoja metodininkė 

Nariai:

Daiva Lukošaitienė, vyresnioji mokytoja

Indrė Bekerienė, mokytoja

 

TURTO NURAŠYMO DARBO GRUPĖ 

[Direktoriaus įsakymas V-83, 2021-08-05]

 

Pirmininkė – Vilma Gapšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

Eralda Piktūrnirenė, mokytoja metodininkė 

Danutė Misiulienė, valytoja

 

VIDAUS KONTROLĖS DARBO GRUPĖ 

[Direktoriaus įsakymas, V-179, 2023-10-05]

 

Pirmininkas – Algirdas Vaitkevičius, ūkio dalies vedėjas

Nariai:

Ilona Bušmaitė, logopedė, specialioji pedagogė

Vilma Gapšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vida Jančienė, apskaitininkė

Felicija Jocienė, bibliotekininkė, mokytoja

Daiva Lukošaitienė, mokytoja

 

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO RENGIMO IR ŠVIETIMO STEBĖSENOS GRUPĖ 

[Direktoriaus įsakymas, V-179, 2023-10-05]

Vadovė – Erika Masiliauskienė, direktorė

Nariai:

Ilona Bušmaitė, logopedė, specialioji pedagogė

Vilma Gapšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Giedrė Nemaniūnaitė, mokytoja metodininkė

Rūta Rupeikienė, tėvų atstovas

Neringa Urbonienė, vyresnioji mokytoja

 

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO GRUPĖ 

[Direktoriaus įsakymas V-133, 2021-10-01]

Vadovė – Sima Butkutė, socialinė pedagogė

Nariai:

Agnė Šimkevičiūtė, mokytoja

Neringa Strelkovienė, logopedė, specialioji pedagogė

 

UGDYMO KARJERAI KOORDINACINĖ GRUPĖ 

[Direktoriaus įsakymas V-236, 2022-12-06]

Vadovė –Vita Vainauskienė, karjeros specialistė

Nariai:

Felicija Jocienė, bibliotekininkė, mokytoja

Elvyra Labanauskienė, visos dienos mokyklos mokytoja

Giedrė Nemaniūnaitė, mokytoja metodininkė

Rita Penkauskienė, mokytoja metodininkė

 

KRIZIŲ VALDYMO KOMANDA 

[Direktoriaus įsakymas, V-163, 2022-09-23]

Vadovė – Vilma Gapšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už komunikaciją

Nariai:

Sima Butkutė, socialinė pedagogė, atsakinga už psichologinės pagalbos organizavimą ir (ar) teikimą

Algirdas Vaitkevičius, ūkio dalies vedėjas, atsakingas už saugumo priemonių organizavimą

Felicija Jocienė, bibliotekininkė, mokytoja, atsakinga už pirmosios medicininės pagalbos organizavimą

Aistė Šerkšnaitė, visuomenės sveikatos specialistė, atsakinga už pirmosios medicininės pagalbos organizavimą

 

CIVILINĖS SAUGOS AVARINĖ – GELBĖJIMO GRANDIS ŽMONIŲ EVAKAVIMUI IR GAISRO GESINIMUI ATLIKTI, VERTINGO MOKYKLOS TURTO GELBĖJIMUI BEI KITIEMS GELBĖJIMO DARBAMS ATLIKTI 

[Direktoriaus įsakymas, V-130, 2023-09-05]

Vadovas – Algirdas Vaitkevičius, ūkio dalies vedėjas

Nariai:

Vilma Gapšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aidas Jocas, darbininkas remonto darbams

Dalia Urbietienė, valytoja

 

„Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus mažos apimties partnerystės (KA210) PROJEKTO „SHARE YOUR CULTUREWITH MASTERPIECES BY GREAT ARTISTS, SCIENTISTS AND YOUR RICH CULTURAL HERITAGE“ ĮGYVENDINIMO DARBO GRUPĖ

[Direktoriaus įsakymas, V-167, 2022-04-06]

Projekto koordinatorė –Ilona Ragažinskienė, anglų kalbos mokytoja

Sekretorė – Neringa Urbonienė, mokytoja

Nariai:

Erika Masiliauskienė, direktorė, atsakinga už projekto finansinę veiklą.

Vilma Gapšienė, pavaduotoja ugdymui, atsakinga už projekto viešinimą ir sklaidos organizavimą.

Donatas Petkevičius, inžinierius kompiuterininkas, už projekto veiklų talpinimą mokyklos tinklalapyje, Facebook paskyroje ir oficialioje projekto svetainėje.

Akvilė Stonienė, mokytoja, atsakinga už projekto kūrybinių veiklų įgyvendinimą ir įvaizdžio kūrimą.

Jūratė Vaitkienė, šokių mokytoja ir Sonata Markušenkienė, muzikos mokytoja atsakingos už meninių veiklų įgyvendinimą ir įvaizdžio kūrimą.

Alma Jocienė ir Eralda Piktūrnienė, mokytojos, atsakingos už netiesioginį mokyklos mokinių dalyvavimą vietos veikloje ir eTwininng internetiniame mobilume.

 

KOORDINATORIAI

Veiklos sritis – Kultūros paso paslaugų koordinavimas ir Kultūros krepšelio lėšų panaudojimas Šiaulių „Saulės“ pradinėje mokykloje. 

[Direktoriaus įsakymas, V-53, 2019-04-15]

Veiklos koordinatorė – Felicija Jocienė, bibliotekininkė

 

Veiklos sritis – Socialinių kompetencijų ugdomųjų (SKU) veiklų koordinavimas, SKU kalendoriaus profesiniam veiklinimui, savanorystei, socialinei pilietinei veiklai pildymas

[Direktoriaus įsakymas, V-237, 2022-12-06]

Veiklos koordinatorė – Vita Vainauskienė, karjeros specialistė

Kontaktai

Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla

Mokomoji kalba: lietuvių kalba
Mokyklos tipas: pradinė mokykla

Adresas Dainų g. 15, LT-78283 Šiauliai
Tel. / faks.  (8 41) 55 23 56
El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190529680
Friday the 1st. Custom text here
 • 1a_2012.jpg
 • 1b_2012.jpg
 • 2a_2012.jpg
 • 2a_2012m.jpg
 • 2a_2012_.jpg
 • 2b_2012.jpg
 • 2b_2012m.jpg
 • 3a_2012.jpg
 • 3b_2012.jpg
 • 4a_2012.jpg
 • 4b_2012.jpg
 • Atutiene.JPG
 • Gedrimiene.JPG
 • Griciene.JPG
 • Ina.JPG
 • Jonaitiene.JPG
 • Jurgita.JPG
 • Labanauskiene.JPG
 • Nemaniunaite.JPG
 • Padgureckiene.JPG
 • PICT0289.JPG
 • Pikturniene.JPG
 • Plechaviciene.JPG
 • pug_1_2012.jpg
 • pug_2_2012.jpg
 • Sabaliauskiene.JPG
 • Strazdauskiene.JPG
. Hostgator coupons - All rights reserved.