Naujienos

Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) įgyvendinimas mokykloje

Nuo 2022 metų gegužės mėnesio mokykloje vyko aktyvūs paruošiamieji darbai ugdymo turinio atnaujinimo diegimui: susitikimai su lektoriais, švietimo bendruomenės nariais, suburtos darbo grupės, parengti susitarimai dėl atnaujinamo ugdymo turinio veiksmų ir veiklų, informavimo ir viešinimo priemonių.

2022-2023 m. m. Saulės pradinė mokykla vykdė numatytas UTA veiklas. Mokyklos administracija pedagogams pristatė  ugdymo turinio atnaujinimo gaires, švietimo politikos prioritetus, inicijavo ir įveiklino komandą parengti veiksmų planą, kurio tikslas – pasiruošti UTA įgyvendinimui mokykloje.

Buvo įgyvendintos šios veiklos:

 1. Atlikta vaiko raidos aprašo analizė, gautais duomenimis buvo pasidalinta su kolegomis;
 2. Atlikta ugdymo kompetencijų analizė, braižomi sąvokų žemėlapiai;
 3. Parengtas ugdymo proceso pokyčių žemėlapis, taikant lyginamąją analizę ir išryškinant esminius pokyčio taškus (lyginant ugdymo proceso organizavimą „iki UTA“ ir „po UTA“);
 4. PUG vaikų ugdymo(si) pasiekimų ir pažangos vertinimo lyginamoji analizė (prieš ,,UTA“ ir dirbant pagal atnaujintą ugdymo programą);
 5. Parengtas ugdomosios veiklos PUG  planas ir pravestos atviros veiklos  pagal atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą (stiprinama bendradarbiavimo ,,kolega – kolegai” gerosios patirties sklaida);
 6. Parengtos ir pravestos atviros pamokos, integruojančios vieną/keletą pasirinktą(ų) kompetencijų pagal atnaujintą ugdymo turinį (AUT);
 7. Pristatyta svarbiausia AUT diegimo priešmokykliniame ugdyme patirtis;
 8. Parengti vaiko pasiekimo vertinimo pavyzdžiai pagal UTA;
 9. Atlikta lyginamoji analizė išryškinant esminius pokyčio taškus (lyginant ilgalaikių planų struktūrą „iki UTA“ ir „po UTA“);
 10. Parengti pristatymai apie mokinių įsivertinamo pokyčius, remiantis atnaujintu ugdymo turiniu;
 11. Renkama ir apibendrinama informacija apie pasirengimą diegti AUT pradiniame ugdyme.

Šiuo metu mokyklos pedagogai dalyvauja NŠA  organizuojamoje mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programoje ,,Pradinių klasių mokytojų kompetencijų plėtojimas atnaujintų Bendrųjų programų (2022) kontekste“. Šios programos tikslas - tobulinti pradinio ugdymo pedagogų kompetencijas, reikalingas inovatyvaus, vaiko poreikius atliepiančio, į sėkmingą mokinio galių plėtotę orientuoto ugdymo procesui organizuoti bei kokybiškai įgyvendinti atnaujintą Pradinio ugdymo bendrąją programą (2022).

Mokytoja Jovita P.

„Erasmus +“ projekto „Share your culture with masterpieces by great artists, scientists and your rich cultural heritage“ partnerių susitikimas Lietuvoje

 

Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla koordinuoja tarptautinį KA2 mažos apimties partnerysčių (KA210) švietimo mainų fondo „Erasmus+“ projektą „Share your culture with masterpieces by great artists, scientists and your rich cultural heritage“ ir 2023 m. gegužės 15-19 dienomis svečiuose sulaukė projekto įgyvendinimo partnerių iš Graikijos ir Turkijos.

Pirmąją vizito dieną Šiaulių „Saulės“ pradinėje mokykloje vyko projekto savaitės atidarymo ceremonija, svečius sveikino mokyklos vaikų dainavimo studijos „Sunny kids“ ansamblis bei šokių studijos „Saulutės“ kolektyvas, direktorė Erika Masiliauskienė  ir projekto koordinatorė Ilona Ragažinskienė. Svečiai susipažino su „Saulės“ pradine mokykla, jos vykdomomis veiklomis, edukacinėmis vidaus ir lauko erdvėmis, lankėsi anglų kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo, dailės, muzikos, šokio pamokose ir priešmokyklinio ugdymo veiklose.

Antrąją viešnagės dieną svečiai lankėsi Šiaulių dailės mokykloje kurioje gėrėjosi mokinių dailės darbais, po to lankėsi Radviliškio r. Burbiškio dvare bei Kleboniškių kaimo buities muziejuje ir susipažino su vieno iš geriausiai išsilaikiusių vidurio Lietuvos gatvinių kaimų istorija. Nors Lietuvoje oras nelepino, bet tai nesutrukdė trečiosios dienos išvykoje mūsų svečiams susipažinti su šalies sostine Vilniumi, palikusia neišdildomą įspūdį ir žavėtis ekskursijos metu įdomiai perteikta Valdovų rūmų istorija. Ne mažiau pedagogai iš Turkijos ir Graikijos buvo nustebinti apsuptų ežerais Trakų  grožiu ir Trakų pilies istorija, bei paragautais tradiciniais Trakų kibinais.

Ketvirtąją dieną Graikijos ir Turkijos pedagogai praleido mūsų mokykloje ir turėjo galimybę dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse –„Mano šalies medis“, kuriose susipažino su Lietuvos medyje vyraujančių spalvų ir simbolių reikšmėmis, diskutuodami su mokiniais, pedagogai pastebėjo, kad vyraujančios spalvos, tai tos šalies vėliavos spalvos, o raštai – tautiniame rūbe, kostiume atsispindinčios detalės. Visi kūrybinių dirbtuvių dalyviai pasigamino savo šalies medį, atspindintį jų šaliai būdingas spalvas, simbolius ir raštus.

Projekto partneriai į Lietuvą atsivežė ir iš anksto sutartus atlikti mokinių namų darbus – žinomiausias savo šalių legendas su anglišku turiniu ir iliustracijomis. Visų trijų šalių mokinių darbai buvo eksponuojami parodoje „Legends are part of our cultural heritage“ mūsų mokyklos Erasmus galerijoje. Vėliau šį, trijų šalių mokinių paroda, persikėlė į Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Aido filialą ir džiugino Šiaulių miesto gyventojus.

Paskutiniąją susitikimo dieną, projekto įgyvendinimo partneriai skyrė laiko ir tolimesnių projekto siekių aptarimui, gavo atsakymus į kylančius klausimus dėl tolimesnių projekto veiklų planavimo, jų įgyvendinimo. Po pietų svečiai susipažino su Šiaulių miestu ir jo istorija, o „Rūtos“ saldainių fabrike vykusioje edukacijoje pasigamino lauktuvių savo kolegoms – Lietuviškų saldainių.

Projekto „Share your culture with masterpieces by great artists, scientists and your rich cultural heritage“ veiklose, siekiame sustiprinti ir išugdyti visų trijų šalių mokinių  kultūrines kompetencijas, ugdymo procese naudojame įvairias skaitmenines priemones, mokiniai skatinami kurti, tyrinėti, pažinti ir išbandyti. Mūsų mokyklos mokytojai parengė projekto viešinimo skrajutes, kurias padovanojo atvykusiems svečiams. Šių skrajučių idėja – QR kodo pagalba pasidalinti vykdomo projekto įgyvendintomis veiklomis, metodine medžiaga, nuotraukomis ir kita sukaupta informacija apie vykdomą projektą.

Praleidę turiningą savaitę Lietuvoje, pažinę krašto kultūrą, susiradę naujų draugų projekto dalyviai iš Graikijos ir Turkijos išskubėjo į savo gimtąsias šalis, kur dalinasi savo patirtimi iš Lietuvos. Sekantis mobilumas vyks rugsėjo mėnesį Turkijoje.

        

Pavaduotoja ugdymui Vilma G.

 

 

 

 

Mieli mokiniai, tėveliai...

BENDRUOMENĖS ŽYGIS „KARTU SU SAULE“

2023 m. birželio 7 d. Kurtuvėnuose rinkosi mokyklos mokiniai, jų tėvai ir šeimos nariai, mokytojai, darbuotojai. Daugiau nei 200 dalyvių dalyvavo žygyje „Kartu su Saule“. Žygis, tai dar vienas iš renginių skirtų mokyklos 30-mečiui paminėti, o taip pat tai siekis netradiciškai pažymėti mokslo metų baigimą. Suburta bendruomenė įrodė, jog įdomu, prasminga, jauku pabūti kartu kitoje aplinkoje, dalintis įspūdžiais ir gerai praleisti laiką gamtoje. Tokia mokslo metų baigimo forma yra puikus sprendimas, siekiant glaudinti tarpusavio santykius, neskubant pasikalbėti apie mokyklos gyvenimą. NUOŠIRDUS AČIŪ VISIEMS už dalyvavimą ir palaikymą, jog tokia tradicija privalo būti tęsiama.

    

Direktorė Erika M.

Kviečiame būsimuosius pirmokus ir priešmokyklinukus!

MOKSLO METAI „SAULĖS“ PRADINĖJE MOKYKLOJE, ORGANIZUOJANT UGDYMO PROCESĄ, VADOVAUJANTIS ATNAUJINTA PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

2022-2023 mokslo metai priešmokyklinio ugdymo mokytojoms įnešė nemažai nerimo. Jau vasarą mokyklas pasiekė atnaujinta priešmokyklinio ugdymo programa, kuri buvo papildyta naujomis pasiekimų sritimis, o ugdymo turinys planuojamas pagal 7 kompetencijas: komunikavimo, kultūrinės, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, skaitmeninės, socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos. Priešmokyklinio ugdymo programą papildė rekomendacijos priešmokyklinio ugdymo pedagogui – „Patirčių erdvės“, kuriose siūlomi projektai padėjo pedagogams suprasti ir išbandyti kitokią – projektinę – priešmokyklinio ugdymo praktiką. Mūsų mokyklos pedagogai iš dalies atnaujino ugdomųjų veiklų planavimą – atsirado ugdymo(si) sritys, pagrindinės ir integruojamos kompetencijos, veiklose taikomas projektų metodas, kuris susijęs su santykiais, susitarimais, vaikų veiklos prasmingumu, didelis dėmesys skiriamas vaiko ir pedagogo įsivertinimui vaikų pasiekimams. Metų eigoje vaikai buvo vertinami diagnostiniu (mokslo metų pradžioje), formuojamuoju (mokslo metų eigoje) ir apibendrinamuoju (mokslo metų pabaigoje) vertinimu.

Visus mokslo metus pedagogai nuolat diskutavo, ieškojo geriausių sprendimų ugdymo turinio išgryninimui: buvo atsisakyta kai kurių temų, pamažu vaikų veiklas papildė informatinio mąstymo ugdymas, inžinerinio, gamtamokslinio, matematinio (STEAM) ugdymo pradmenys, buvo smagu stebėti, kaip ugdymo proceso metu keičiasi ir patys vaikai, jie tapo veiklų iniciatoriais, išmoko pasitikėti savimi ir drąsiai siūlyti savo idėjas, reflektuoti, įsivertinti ir vertinti.

Baigiantis mokslo metams ir apibendrinus mokymosi rezultatus galima drąsiai teigti, kad mokytojoms pavyko „susigyventi“ su atnaujintomis ugdymo programomis, jas perprasti ir, kruopščiai suplanavus mokslo metų ugdomąsias veiklas, pasiekti norimų rezultatų.

Ateinančiais 2023-2024 mokslo metais taip pat laukia nemaži iššūkiai – planuojama peržiūrėti klasių erdvių panaudojimo galimybes ugdymo tikslams, įsigyti naujų ugdymo priemonių, su nekantrumu laukiame LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintų vadovėlių priešmokyklinukų ugdymui. Mūsų mokyklos priešmokyklinio ugdymo pedagogai supranta, kad dirbant pagal atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą – svarbus tampa pats mokymosi procesas, o ne rezultatas, bendras reiškinių, dalykų suvokimas, vaiko smalsumo sužadinimas jam priimtinomis priemonėmis, motyvacijos mokytis auginimas.

Naujus 2023-2024 mokslo metus sutiksime atviromis širdimis naujovėms, siekiant vaikams suteikti pilnavertišką priešmokyklinį ugdymą.

    

Mokytoja Valerija B.

 

 

Profesinio orientavimo užsiėmimas „Nord Robotics“

Birželio 7d. „Saulės“ pradinės mokyklos ketvirtokai paskutinę mokslo ir žinių dieną pasitinkant vasaros atostogas praleido labai turiningai. Mokiniai lankėsi įmonėje „Nord Robotics“, kuri vykdo robotų diegimą pramonėje, pramoninės robotikos mokymus, robotinių sistemų priežiūrą. Buvo puiki galimybė susipažinti su informacinių technologijų galimybėmis, inžineriniais atradimais. Mokiniai sužinojo, kokios profesijos atstovai dirba šioje įmonėje, kokių gabumų reikia turėti ir ko reikia mokytis norint tapti šios srities specialistu.

    

Karjeros specialistė Vita V.

MOKYKLOS DAINA

2023 metai – mokyklos jubiliejiniai metai. Mokykla mini 30-ajį jubiliejų. Lygiai prieš metus mokykloje vyko iniciatyva, kurios tikslas buvo sukurti, įgarsinti mokyklos dainą-himną. Jį kūrė socialinė pedagogė Sima, pavaduotoja ugdymui Vilma ir mokytoja Valerija. Sprendimas, kurį mokyklos himno tekstą pasirinkti buvo patikėtas muzikinio pasaulio atstovams, t.y. mokyklos muzikos mokytojai S. Markušenkienei ir muzikantui M. Markušenkai. M. Markušenkos sukurtas muzikinis takelis lėmė, kad mokyklos himnui parinkti priešmokyklinio ugdymo mokytojos V. Berteškienės žodžiai. Pirmą kartą mokyklos himnas viešai pristatytas 2023 m. gegužės 15 d., pasitinkant Erasmus+ projekto partnerius. Jį atliko 1-2 klasių dainavimo studijos ugdytiniai. 3-4 klasių mokiniai mokyklos himną iliustravo ir užrašė popieriaus lape. Ši žinutė, tai pirmas viešas mokyklos himno teksto pristatymas ir tuo pačių į(si)pareigojimas mokytis ir mokėti mokyklos himno žodžius. Visi nekantriai laukiame mokyklos gimtadienio!

    

Daugiau nuotraukų.

Muzikos mokytoja Sonata M.

Stiklo karoliukų apyrankės kūrimas

1c klasės mokiniai edukacinio užsiėmimo metu susipažino su stiklo atsiradimo ištakomis, jo apdirbimo technologija ir būdais. Apžvelgė stiklo dirbinių raidą skirtingais istorijos laikotarpiais įvairiuose kultūrose. Pasinaudodami pateiktomis medžiagomis, pirmokai susikūrė stiklo karoliukų apyrankę, kuri taps mielu talismanu, primenančiu pirmuosius mokslo metus mokykloje.

    

Daugiau nuotraukų.

Mokytoja Alma J.

AKTYVUS PENKTADIENIO VAKARAS

2023 m. birželio 2 d. vakare mokyklos darbuotojai rinkosi išbandyti Kangoo Jumps treniruotę. Nuoširdžiai dėkojame mamai Rūtai Rupeikienei už padovanotą naują patirtį. Buvo įdomu, šiek tiek sunku, bet labai smagu. 

Kontaktai

Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla

Mokomoji kalba: lietuvių kalba
Mokyklos tipas: pradinė mokykla

Adresas Dainų g. 15, LT-78283 Šiauliai
Tel. / faks.  (8 41) 55 23 56
El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190529680
Thursday the 7th. Custom text here
 • 1a_2012.jpg
 • 1b_2012.jpg
 • 2a_2012.jpg
 • 2a_2012m.jpg
 • 2a_2012_.jpg
 • 2b_2012.jpg
 • 2b_2012m.jpg
 • 3a_2012.jpg
 • 3b_2012.jpg
 • 4a_2012.jpg
 • 4b_2012.jpg
 • Atutiene.JPG
 • Gedrimiene.JPG
 • Griciene.JPG
 • Ina.JPG
 • Jonaitiene.JPG
 • Jurgita.JPG
 • Labanauskiene.JPG
 • Nemaniunaite.JPG
 • Padgureckiene.JPG
 • PICT0289.JPG
 • Pikturniene.JPG
 • Plechaviciene.JPG
 • pug_1_2012.jpg
 • pug_2_2012.jpg
 • Sabaliauskiene.JPG
 • Strazdauskiene.JPG
. Hostgator coupons - All rights reserved.